อาจารย์จักษ์ กระตุ้น “อสร. เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนกระทรวงแรงงาน” พร้อมให้กำลังใจหลังวิกฤตโควิด 19

อาจารย์จักษ์ กระตุ้น “อสร. เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนกระทรวงแรงงาน” พร้อมให้กำลังใจหลังวิกฤตโควิด 19

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องพิมานแก้ว โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีนางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานทั้งในด้านองค์ความรู้ ข่าวสารข้อมูล ในการนำเสนอการบริการด้านแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถสอดคล้องต่อแนวนโยบายของกระทรวงแรงงาน

อาสาสมัครแรงงานจะต้องมีความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นพี่ชุมชนได้อย่างทันท่วงที ถูกต้อง และทันสมัยกับสภาวการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน อาสาสมัครแรงงาน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงานให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยอุทิศตน และเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับส่วนราชการ

ซึ่งการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้ อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน สามารถนำความรู้ ภารกิจด้านแรงงาน และบริการของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงแรงงาน

และสามารถเข้าถึงบริการ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับต่อไป และขอขอบคุณเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ที่ได้ดูแลรับผิดชอบให้ได้รับบริการด้านแรงงานต่างๆ ตามที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามคาดหวังไว้ เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม


ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง อาสาสมัครแรงงานพลังขับเคลื่อนกระทรวงแรงงาน สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน การคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์โควิด-19″ มีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

Related posts