ตั้งผอ.กัลยาณีฯ เป็นอนุกรรมาธิการศึกษา นักการศึกษาผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ จากภาคใต้ เข้าทำหน้าที่สำคัญด้านการจัดการศึกษาของชาติ

ตั้งผอ.กัลยาณีฯ เป็นอนุกรรมาธิการศึกษา นักการศึกษาผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ จากภาคใต้ เข้าทำหน้าที่สำคัญด้านการจัดการศึกษาของชาติ

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน 19 มิถุนายน 2563 นายนพคุณ รัฐไผท ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร ได้ลงนามแต่งตั้ง ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร

หลังจากที่คณะกรรมาธิการได้ประชุมครั้งล่าสุด พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์จากทั่วประเทศ มาทำหน้าที่นี้ และได้ทำการคัดเลือก ดร.ส.สมบัติ เป็น 1 ใน 10 ของคณะอนุกรรมการฯ

สำหรับดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นนักการศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดการ การบริหารการศึกษา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร โรงเรียนโยธินบำรุง และเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาอื่นๆที่สำคัญอีกหลายแห่ง

ดร.ส.สมบัติ เป็นนักการศึกษาหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ซึ่งได้รับการยอมรับ ด้านการจัดการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน ได้ริเริ่มนำเอากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน มาประยุกต์ในใช้ในบริบทการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ครู – อาจารย์ เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ จากการมีมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการสอน อันเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพทัดเทียมตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มนำแนวทางใหม่ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน มาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง

การได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏรในครั้งนี้ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ต่างแสดงความยินดีกันเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่า ดร.ส.สมบัติจะสามารถ เสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทย การเรียนการสอนที่ดีเหมาะสม กับเยาวชนและสภาพสังคมไทย ต่อคณะกรรมาธิการได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

เนื่องจากดร.ส.สมบัติ ที่ได้เคยวิเคราะห์แสดงทัศคติว่า ผลของการศึกษาไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว เป็นการดำเนินการเพื่ออนาคต การศึกษาจึงจำเป็นต้องสอดคล้อง สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลง และความต้องการในอนาคต เราจัดการศึกษาวันนี้ เพื่อตอบสนอง สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและความต้องการในอนาคต เราต้องรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและประเทศชาติของเราเป็นอย่างไร เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร

 

Related posts