ทศพล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งลงพื้นที่ ขยายประกันสังคมมาตรา 40 ทั่วไทย ผ่านเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน หวังประชาชน ผู้ประกันตน มีหลักประกันที่ดี

ทศพล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งลงพื้นที่ ขยายประกันสังคมมาตรา 40 ทั่วไทย ผ่านเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน หวังประชาชน ผู้ประกันตน มีหลักประกันที่ดี

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 และบทบาทหน้าที่ให้แก่แกนนำเครือข่ายประกันสังคมในเขตจังหวัดสกลนครจำนวน 90 คน มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมในฐานะเป็นตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองการประกันสังคม สู่แรงงานอิสระและประชาชนในระดับพื้นที่ ณ ห้อง สกลทวาปี โรงแรมดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการพร้อมสนทนาธรรม กับพระครูสกลวรานุกิจ

ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายประกันสังคม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และสุดท้าย ตรวจเยี่ยม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครร่วมให้การต้อนรับ
นายทศพล กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดนโยบายสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยใช้ชื่อว่า บวร บ้าน วัด โรงเรียนและโรงงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งความสำคัญของเครือข่ายคือการเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือองค์กรที่สมัครใจในการที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน ฉะนั้น การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของงานประกันสังคมผ่านเครือข่ายซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของสำนักงานฯ ในการขับเคลื่อนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งตนมุ่งหวังว่าภาคีเครือข่ายประกันสังคมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทย จะสามารถ ขยายสมาชิกมาตรา 40 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Related posts