อสค. จับมือ อสส. ลงนาม MOU หวังยกระดับพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยึดถือแนวทางตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

 

 

(4 มีนาคม 2563) ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ บางโพ กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดถือตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการร่วมกันพัฒนา ขยายฐานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน บริการประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน


นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันส่งเสริมภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับนักท่องเที่ยวทุกระดับ และผู้บริโภคที่มีความสนใจกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรควบคู่กันไปกับการเที่ยวชมสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทุกระดับเห็นถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โคนมไทย–เดนมาร์ค และเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน


นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นการต่อยอด และเชื่อมโยงองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


“การดำเนินความร่วมมือกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับคุณภาพของการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น” นายสุเมธ กล่าว ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 6 แห่ง และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์
เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ
สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

……………………………….

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 224

Related posts