มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพสหรัฐ และมิตรประเทศ รวม 29 ประเทศ ร่วมฝึก “คอบร้าโกลด์ 2020” (Cobra Gold 2020)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพสหรัฐ และมิตรประเทศ รวม 29 ประเทศ ร่วมฝึก “คอบร้าโกลด์ 2020” (Cobra Gold 2020)

 

วันนี้ (วันที่ 3 มีนาคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ พร้อมด้วยนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนทีมปฏิบัติการ ที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR DEMO) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยมีทีมปฏิบัติการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทั้งเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน อาทิ นายธวัชชัย คชาอนันต์ (แฮค ชวนชื่น) และนายประเวศ น่วมอยู่ (โทน ชวนชื่น) เข้าร่วมการฝึกภาคปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุนข้อมูลด้านต่างๆ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา


คอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ เป็นครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม-ผสมประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ


ปีนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2 ประเทศ คือ จีน และอินเดีย

Related posts