“หม่อมเต่า แถลงข่าวจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563”

กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ชูแนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงาน พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีสวัสดิการที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ กำหนดจัดวันที่ 9 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน ว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง ได้ส่งเสริมให้แรงงานสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

 

ผ่านกลไกทวิภาคีและไตรภาคีในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง และได้จัดงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบทบาทของแรงงานสตรี ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 นี้ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีสวัสดิการที่เท่าเทียมกับแรงงานชายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรีให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และยกย่อง เชิดชูเกียรติว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ


ด้านนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 นี้ แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทอล์คโชว์หัวข้อ “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” โดย อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ สำหรับช่วงบ่าย เป็นพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563

สำหรับปี 2563 นี้ จะมีคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น รวมทั้งสิ้น 29 คน จาก 8 สาขา ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนสตรีดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสตรี การสาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น

 

Related posts