“ทปษ.รมว.แรงงาน” เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จ.มหาสารคาม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมี นางสาววีไลวรรณ เที่ยงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงาน

ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่า อาสาสมัครเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพราะการทำงานอาสาสมัครผู้ที่ทำหน้าที่ ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบภารกิจต่างๆ ในด้นส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน จึงขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดมหาสารคามทุกท่าน เพราะการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเสียสละ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน

โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงานในชุมชนและสังคมที่ท่านเกี่ยวข้อง สอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงานต่างด้าวในพื้นที่ การประสานงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีนทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดให้แก่ลูกจ้างนายจ้างในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังแจ้งเบาะแสสถานการณ์/เหตุการณ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว


รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาด้านอาสาสมัครแรงงาน และงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด และเมื่อเสร็จสิ้น การอบรมฯ ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวของท่านในฐานะผู้แทนกระทวงแรงงานระดับตำบลต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 133 คน ครอบคลุม 133 ตำบล

 

Related posts