กรมชลประทาน ต้อนรับกลุ่มฮักแม่นํ้าเลยและราษฎรบ้านกลาง เข้าชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ปตร.ศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

กรมชลประทาน ต้อนรับกลุ่มฮักแม่นํ้าเลยและราษฎรบ้านกลาง เข้าชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ปตร.ศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

 

กรมชลประทาน : เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12 และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ฯ ต้อนรับกลุ่มฮักแม่นํ้าเลย และ ราษฎรบ้านกลาง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการประตูระบายนํ้าศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ ได้ตอบข้อซักถามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการให้กับกลุ่มฮักแม่นํ้าเลยและราษฎรบ้านกลาง ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ปตร.ศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เชียงคาน จ.เลย


“ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ประกอบด้วยประตูระบายน้ำปิดกั้นระหว่างลำน้ำเลยกับลำน้ำโขง จำนวน 5 ช่อง กว้าง 15 เมตร สูง 13.2 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยในช่วงน้ำหลากจะยกบานประตูเพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเลยลงแม่น้ำโขง ส่วนช่วงน้ำโขงหนุน ประตูจะปิดบานกั้นน้ำโขงไม่ให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำเลย รวมทั้งทำหน้าที่สำคัญในการทดน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในแม่น้ำเลยไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ซึ่งในส่วนของประตูระบายน้ำลำน้ำเดิม จะมีประตูระบายน้ำจำนวน 2 ช่อง กว้าง 10 เมตร สูง 12.5 เมตร แบบให้เรือสัญจรผ่านได้ สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 400 ลบ.ม.ต่อวินาที และ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค บรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 7 ตำบล มีประชากรได้รับประโยชน์รวมกว่า 9,287 ครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างสูงสุดให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ”

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค.

Related posts