‘หม่อมเต่า’ เปิดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ รองรับบริการประชาชนติดต่อราชการแบบครบวงจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ รองรับการให้บริการประชาชนติดต่อราชการแบบครบวงจร สร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การให้บริการประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานราชการต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อาคารอเนกประสงค์ แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการให้บริการประชาชนในการมาติดต่อราชการ และใช้สำหรับการปฏิบัติงานราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีแห่งนี้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2562 จากเงินงบประมาณของกรมการจัดหางานเป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ บริเวณชั้น 1 จะให้บริการงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน ส่วนบริเวณชั้น 2 จะให้บริการด้านการรับชำระค่าธรรมเนียม การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม และเงินหลักประกัน งานรับ – ส่งหนังสือราชการ และห้องประชุมสำหรับจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับประชาชนได้ ประมาณ 200 คน

“ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนที่ก่อเกิดอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป” ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวในท้ายสุด

Related posts