ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จ.สกลนคร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จ.สกลนคร

 

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พัฒนาอาสาสมัครแรงงานทั้งภารกิจด้านแรงงาน การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัจจุบันจังหวัดมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลครบทุกตำบล จำนวน 125 คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยกล่าวว่า อาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ซึ่งถือได้ว่า อาสาสมัคร เป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพ หรือประกอบภารกิจต่างๆ ด้านส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานทุกท่าน เพราะการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ

และเสียสละที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงาน ในชุมชนและสังคมที่ท่านเกี่ยวข้อง สอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดให้แก่ลูกจ้าง/นายจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คนลงมา ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อีกทั้งยังแจ้งเบาะแสสถานการณ์/เหตุการณ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว


รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในภารกิจด้านแรงงาน และการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป


ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการด้านแรงงานของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการงานด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครบทุกตำบล จำนวน 125 ตำบล จำนวน 125 คน

Related posts