โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Genius Academy: AGA)

โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Genius Academy: AGA)

 


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด “โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2562” ณ แม็คโคร สาขารามคำแหง 24 พร้อมกับนายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP) และกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ทั่วประเทศ


จากนโยบายที่รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยภาคเกษตรของไทยปรับตัวทันให้ต่อความท้าทายต่อเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมกรอบการดำเนินงานไว้ตั้งแต่ปี 2562 ในการสร้างต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ด้วยการปั้นเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร และผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปอัจฉริยะ

ภายใต้ โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรือ Agro Genius Academy เรียกสั้นๆ ว่า อาก้า(AGA) โดยหวังให้ภาคเกษตรมี 1.การบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และ 3.ส่งเสริมเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปกับตลาดสากล โดยได้ใช้แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมนี้ ให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นกระจายเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการยกระดับอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน


เป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ คือ เกิดกลุ่มของผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปพันธุ์ใหม่ ที่มีโมเดลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูง เป็นหัวขบวนสำคัญในการเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนและเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการเกษตร หารายได้เสริม และลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว และเตรียมความพร้อมต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ศูนย์ ITC) และหน่วยงานเครือข่ายที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาค

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันอาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ และยังได้เตรียมการพัฒนาคลัสเตอร์ธุรกิจบริการด้านการเกษตร ทั้งด้านการบริการเครื่องจักร บริการเทคโนโลยีสนับสนุน การพัฒนาและบริหารจัดการฟาร์ม การบริการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร


โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเป้าที่จะส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเกษตรให้ได้ 100,000 ราย ใน 4 ปี เกิดต้นแบบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูง มากกว่า 50 ต้นแบบ และสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย 5 เท่า จึงอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ช่วยประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ผ่านการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยร่วมต่างๆ จึงทำให้โครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Genius Academy: AGA) เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

Related posts