‘หม่อมเต่า’ถือฤกษ์วาเลนไทน์ จัดกิจกรรม“ประกันสังคมรักและซื่อตรง”สร้างครอบครัวอบอุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถือฤกษ์ดีใช้ช่วงวันแห่งความรัก จัดกิจกรรม “ประกันสังคมรักและซื่อตรง” สร้างเครือข่ายผู้ประกันตน เตรียมความพร้อมการวางแผนครอบครัว ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง สร้างครอบครัวอบอุ่น ณ อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประกันสังคมรักและซื่อตรง” ณ อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมงาน รมว.แรงงาน กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาล กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศไว้ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงสมัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า ภารกิจของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นภารกิจที่มุ่งหมายต่อการยกระดับ คุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนในสังคม ดังนั้น การพัฒนางานประกันสังคม รวมทั้งการสร้างการรับรู้ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปทราบถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์อันจะได้รับ หากเข้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ซึ่งการจัดงานในวันนี้เพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชน ในการสร้างการรับรู้เนื้องานประกันสังคม นำเนื้อหาสาระสำคัญสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนจำเป็นต้องรู้สอดแทรกผ่านกิจกรรมในงาน เพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการเตรียมพร้อมวางแผนครอบครัว สิทธิประโยชน์ทุกท่าน

สำหรับงานดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมจัดขึ้นภายใต้หลักการ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สร้างกลไกการรับรู้และเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างการรับรู้งานประกันสังคมในแง่มุมของการเตรียมความพร้อมการวางแผนครอบครัว ให้แก่ผู้ประกันตน แรงงานอิสระและประชาชนทั่วไป สามารถตระหนักรู้ถึงความสำคัญในเรื่องการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

Related posts