ทบ.ส่งทหารช่างพร้อมเครื่องมือหนักเข้าขุดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๙ แห่งทั่วประเทศ ตามนโยบายต้านภัยแล้งของรัฐ เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

ทบ.ส่งทหารช่างพร้อมเครื่องมือหนักเข้าขุดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๙ แห่งทั่วประเทศ ตามนโยบายต้านภัยแล้งของรัฐ เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

 

จากนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ที่มอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ บูรณาการบริหารจัดการน้ำกับทุกภาคส่วน ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยรัฐบาลได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑,๑๐๓ แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบส่วนราชการที่มีศักยภาพเข้า ทำการขุดเจาะได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๗๐๔ แห่ง, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๙๐ แห่ง และ กองทัพบก ๒๐๙ แห่ง นั้น


ล่าสุด พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยช่างจากกองทัพภาคที่ ๑-๔ และกรมการทหารช่างเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่รัฐบาลมอบหมาย โดยได้ส่งหน่วยทหารช่างเข้าสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มการขุดเจาะบ่อบาดาลตามแผนงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม เป็นต้นไป ในพื้นที่เร่งด่วน ๗ จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบดังนี้


.
​ กองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบ ๓๖ แห่ง ใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จ.ลพบุรี และ จ.ขอนแก่น
.
​ กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบ ๔๖ แห่ง ใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น และ จ.บุรีรัมย์
.
​ กองทัพภาคที่ ๓ รับผิดชอบ ๔๗ แห่ง ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ,จ.พิษณุโลก และ
จ.นครสวรรค์
.
​ กองทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบ ๓๔ แห่ง ใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น และ จ.ชัยภูมิ
.
​ กรมการทหารช่าง รับผิดชอบ ๔๖ แห่ง ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.นครสวรรค์ และ
จ.ชัยภูมิ

​สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดำเนินการโดยใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างของกองทัพบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนให้เข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ และพื้นที่ขุดเจาะเป็นพื้นที่สาธารณะ ตรงกับความต้องการของชุมชน ซึ่งนอกจากจะดำเนินการขุดเจาะแล้ว ยังมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการน้ำด้วย ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล หอถังน้ำสูง และระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย โครงการนี้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนรวมพื้นที่ ๘๐ ตำบล ๒๐๙ หมู่บ้าน ๓๑,๐๐๐ ครัวเรือน รวมทั้งเป็นการส่งผ่านความห่วงใยจากภาครัฐและกองทัพบกที่พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้

ล่าสุดในวันนี้ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กองทัพภาคที่ ๓ จะทำพิธีส่งเครื่องมือและชุดทหารช่างขุดเจาะน้ำบาดาลจากกองพลพัฒนาที่ ๓ เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นพื้นที่แรกในภาคเหนือ คือ ที่บ้านสะโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกับเชื่อมต่อบ่อบาดาลเข้ากับระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค

 

Related posts