‘หม่อมเต่า’ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการแรงงาน หารือยุทธศาสตร์และนโยบายด้านแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เข้าพบเพื่อหารือประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงแรงงาน และประเด็นปัญหาแรงงาน ด้านต่าง ๆ

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยได้ประชุมร่วมกับ รมว.แรงงาน และผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือประเด็นปัญหาแรงงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการการแรงงาน นำโดย นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงแรงงาน อาทิ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสถานการณ์การเลิกจ้าง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ใช้แรงงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น มาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ให้เกิดผลต่อผู้ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงานสามารถสร้างซอฟแวร์เพื่อบูรณาการสวัสดิการค่าจ้างของบริษัทต่างๆ

 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบตามมาตรา 11/1 นโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะทำให้สถานประกอบการและลูกจ้าง สามารถดำเนินการควบคู่ได้และเกิดประโยชน์ต่อแรงงานไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องไตรภาคีในเรื่องกระบวนการสรรหา และการเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงานไทย แนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สถานการณ์การว่างงาน การฝึกอาชีพให้กับผู้ใช้แรงงานเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุค AI การติดตามบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม ความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กจบมามีงานทำ แนวทางการยกระดับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ เป็นต้น

Related posts