“สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านไอที ให้ สปป.ลาว ก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0”

“สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านไอที ให้ สปป.ลาว ก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0”

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino Board และหลักสูตร การติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด ให้กับบุคลากร สปป.ลาว พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านไอทีระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 น.ส.สุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันฯนานาชาติ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

โดยมีเป้าหมายเป็นบุคลากรในกลุ่มประเทศ GMS และ IMT-GT จำนวน 2,000 คน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้ส่งบุคลากรของตนเข้ามาฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ณ สถาบันฯแห่งนี้ จำนวน 434 คน และในปีนี้ สปป.ลาว ยังคงมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรของตนในด้านต่างๆให้มีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาประเทศของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่วนหลักสูตรที่ สปป.ลาว มีความต้องการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านท่องเที่ยวบริการ และด้านไอที ข้อมูล จากการประชุมนานาชาติ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ณ สถาบันฯนานาชาติ


ผอ.สุขศรี กล่าว่า การฝึกอบรมด้านไอที 2 หลักสูตรในครั้งนี้ เป็นความต้องการของ สปป.ลาว ที่จะพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดและพัฒนายังประเทศของตน โดยทาง สปป.ลาว ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจาก 2 หน่วยงาน จำนวน 30 คน ได้แก่ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่ง สปป.ลาว 2 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาและกีฬา ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรจาก 10 แขวงของ สปป.ลาว และ3)ภาคเอกชนของสปป.ลาว ได้แก่ สภาการค้าลาว จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน เดินทางข้ามแดนทาง จ.หนองคาย และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ฝึกระหว่างวันที่ 20 – 24 ม.ค. 2563 ณ สถาบันฯนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Related posts