“สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือสู่ศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติรวม 4 หลักสูตร พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่ศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศ GMS” ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ภาวะผู้นำ (สปป.ลาว) การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (เมียนมา) การทำขนมไทย (ไทย) และเทคนิคการขับรถลากจูง (ไทย) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศฯ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ยังประเทศของตนได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันฯ นานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเป็นบุคลากรภาครัฐ เอกชน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 2,000 คน จากกลุ่มประเทศ GMS และ IMT-GT ได้แก่ จีน (ยูนนาน) กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย รวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ

นางสาวสุขศรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 17 ม.ค.2563 ได้แก่ 1)หลักสูตรภาวะผู้นำ(Leadership) กลุ่มผู้เข้าฝึกเป็นบุคลากรภาครัฐ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาและกีฬา สปป.ลาว จำนวน 20 คน 2) หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training of Trainer) กลุ่มผู้เข้าฝึกเป็นบุคลากรภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการจากประเทศเมียนมา จำนวน 21 คน 3) หลักสูตรการทำขนมไทย (Thai Desserts) กลุ่มผู้เข้าฝึกเป็นผู้ว่างงานและผู้ประกอบการของไทย จำนวน 27 คน และ4) หลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง (Trailer driving techniques) ฝึก 210 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 5 ก.พ.63 กลุ่มผู้เข้าฝึกเป็นผู้ว่างงานและผู้ประกอบการของไทย จำนวน 21 คน รวมมีผู้เข้าฝึกอบรมในสัปดาห์นี้ทั้งสิ้น จำนวน 89 คน

สำหรับหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง เป็นหลักสูตรที่มีผู้คนให้ความสนใจมาก เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งเดียวในประเทศที่ดำเนินการฝึกให้ และฝึกอย่างจิงจัง เข้มข้นตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 210 ชั่วโมง (ประมาณ 1 เดือน) กิจกรรมการฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่เช้าถึงเย็น ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเดินทางมาพักที่สถาบันฯ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเน้นความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ สภาพร่างกาย ทัศนคติในการขับรถบรรทุก และด้านความปลอดภัย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะต้องได้รับการฝึกภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และผ่านการทดสอบทุกกิจกรรมการฝึกอบรม และที่สำคัญช่วงท้ายของการฝึกอบรม จะมีผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าหลายบริษัท ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กรุงเทพฯและปริมณฑล เดินทางมารับสมัครงานด้วยตนเอง ณ ที่สถาบันฯนานาชาติอีกด้วย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างมาก นางสาวสุขศรีฯ กล่าว

 

Related posts