ปทุมธานี-ทีมต้นกล้าจัดงานเทศกาลปีใหม่ และประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ทีมต้นกล้าจัดงานเทศกาลปีใหม่ และประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bKUClYPaK20[/embedyt]

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ท่องเที่ยววิถีชุมชนสนั่นรักษ์รักบ้านเกิด ถนนคลองสิบสอง ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานเทศกาลปีใหม่ และประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. โดยได้รับเกียรติจากนายชวน ชูจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม พร้อมคณะเข้าร่วมงาน โดยมีนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายอรรถพล อรุโณรส หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี, นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ วิศวกรโยธา/นักผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และสมาชิกทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี คอยให้การต้อนรับ ด้านนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้ได้จัด


งานเทศกาลปีใหม่ และประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี ระดมความคิดเห็น พูดคุยถึงเมือง จังหวัดตัวเอง อย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีทิศทางและแนวทางที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ ที่ทำมาหากินที่พำนักพักพิง และถิ่นบั้นปลายชีวิต โดยมีกลุ่มคนปทุมธานี ภาคประชาสังคม ออกมาขับเคลื่อนให้มียุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดตนเองสร้างเมือง เพื่อลูกหลาน ขอเพียงสร้างความเข้าใจให้กำลังใจกัน “ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี” ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั่นคือพลังบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ สำหรับนโยบายของทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี 1.ด้านการศึกษา/สร้างความเป็นเลิศให้กับนักเรียนนักศึกษาปทุมธานี สนับสนุนทุนการศึกษาในแผนกวิชาที่ตลาดขาดแคลนและเตรียมบุคลากรรองรับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง ลูกหลานเยาวชนมัธยมต้นขึ้นไป(ทุกอำเภอ)ต้องได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนให้พูดภาษาอังกฤษได้และพูดภาษาจีนได้เป็นในหลักสูตรพิเศษ


2.ด้านเศรษฐกิจ/เสริมสร้างและสนับสนุนธุรกิจฐานราก,OTOPและSMEsในจังหวัดปทุมธานีอย่างจริงจังเพิ่มช่องทางด้านการตลาดผ่านโครงการ PathumThani Online เพื่อเป็นศูนย์กลางรวมสินค้าของจังหวัดและต่อยอดนำสินค้าจัดจำหน่ายยังต่างประเทศผ่าน E-commerce Platform อาทิ Alibaba เป็นต้น ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนทั่วไป แม่บ้าน ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนห้างร้านต่างๆ ให้สามารถใช้เครื่องมือ Online ในการทำธุรกิจตลอดจนการจับคู่ธุรกิจสร้างมาตราฐาน Made in PathumThani เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่าย SMEsให้เข้มแข็งเพื่อเชื่อมโยง SMEs ในจังหวัดอื่นๆ สร้างความมั่นคงในสายอาชีพ(พ่อค้า/แม่ค้า)..แม้แต่ร้านค้าริมทาง(Street Food)จัดให้มีระเบียบ,ความสะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัย ส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารสุขภาพให้เป็นเมืองอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย


3.ด้านการเกษตร/พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืนจัดหาตลาดและจับคู่ผู้บริโภคผลิตผลพืชผักอินทรีย์ในจังหวัดปทุมธานีต้องได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่และโอกาสเมื่อเข้าสู่ตลาดหลักเช่นตลาดไท-ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดเทศบาลตลอดจนตลาดชุมชนฯ/ขึ้นห้าง(ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) คูคลองชลประทานตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง14 ต้องมียุทธศาสตร์จัดหาน้ำตลอดฤดูกาลผลิตต้องพัฒนาระบบกักเก็บน้ำบนพื้นดินและใต้ดิน(ธนาคารน้ำ)ยามน้ำหลากอย่างต่อเนื่อง ลูกหลานเกษตรกรจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเมื่อเข้าเรียนแผนกวิชาการเกษตรจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยอีกทั้งให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน


4.ด้านสังคม/ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางอนาคตของตัวเอง โดยอบจ.จะเป็นฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
5.การท่องเที่ยวปทุมธานีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวนมาก จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สวยงามน่าประทับใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯที่มีเวลาไม่มาก(ไปเช้า-กลับเย็น)ให้มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ปทุมธานี เพื่อเป็นตัวเลือกอีกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกเหนือจากอยุธยาหลังเสร็จการประชุมก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts