ก.แรงงาน ดึง ปตท. ร่วมเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ

กระทรวงแรงงาน จับมือ ปตท.ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ คุ้มครองดูแลให้เด็กพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน ได้รับความเป็นธรรมและมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซอยวิภาวดี 11 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ร่วมเป็นเกียรติแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

พลโท นันทเดชฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแล เพื่อให้เด็กที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการตรวจแรงงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายให้สูงขึ้น เพื่อป้องปรามการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างเอกชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม


“การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีการจ้างเด็กทำงาน เพราะการทำงานของเด็กก็เป็นประโยชน์แก่เด็กและครอบครัว ทั้งในเรื่องการการสร้างความรับผิดชอบ สร้างรายได้ การเรียนรู้โลกการทำงานที่แท้จริง แต่จะต้องไม่มีการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย เช่น การจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน หรือให้ลูกจ้างที่มีอายุ 15 ปีแต่ไม่ครบ 18 ปีทำงานที่มีลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรม ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดห้ามไว้ หากพบเห็นการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506”พลโท นันทเดชฯ กล่าวในท้ายสุด

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ในความดูแลของ ปตท.มีกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายในจ้างแรงงานเด็กที่เข้ามาทำงานกับบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ

Related posts